-‘๑’- Diễn Đàn Teen 9X Việt Nam -‘๑’-
...:::Welcome To ThegioiTeen:::....

****Bạn muốn sẽ chia ? Bạn muốn học hỏi ? Bạn muốn giải trí ?...v..v....

>>>> Còn chờ gì nữa mà không đăng kí để đến với diễn đàn chúng tôi , hân hạnh chào đón các bạn .......

Admin TheGioiTeen

Share|

Share Chatbox auto đăng nhập của Forum !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Teeñ÷Idol™
Admin
Teeñ÷Idol™
Quà Tặng Huân Chương :
Share Chatbox auto đăng nhập của Forum ! Th15Share Chatbox auto đăng nhập của Forum ! Th5Share Chatbox auto đăng nhập của Forum ! Th21

Posts : 184
Points : 1212
Thanked : 9
Join date : 17/05/2011
Age : 29
Đến từ : Hà Nội
http://thegioiteen.forum-viet.com
Share Chatbox auto đăng nhập của Forum ! Empty
Thời gian viết bàiFri Jun 03, 2011 9:54 pm
» Status:
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta
http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"
/><title>Chatbox</title><meta
http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" /><meta
 http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><link
rel="stylesheet" href="http://www.tinhgia3sv.tk/53-ltr.css"
type="text/css" /><script type="text/javascript"
src="http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r142.js"></script><script
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"
type="text/javascript"></script><script
src="http://illiweb.com/rs3/13/frm/lang/vi.js"
type="text/javascript"></script><script
type="text/javascript">//<![CDATA[
var params =
'?archives=1';var smilies_sid = '';//]]></script><script
src="http://illiweb.com/rs3/13/frm/chatbox/chatbox3.js"
type="text/javascript"></script><style type="text/css">*
{margin: 0px;padding: 0;}html, body {overflow: hidden;}body
{background-color: #efefef;}div#mudimPanel{left: 76px
!important;position: absolute !important;width: 690px !important;top:
26px!important;border:0px!important;background: none!important;height:
26px!important;}span.msg{display: inline-block;
font-size: 13px;
padding:
 4px 1px;}span[style="color: rgb(191, 0,
255);"],span[style="color:#BF00FF"],span[style="color: rgb(255, 102,
0);"],span[style="color:#FF6600"],span[style="color: rgb(0, 191,
0);"],span[style="color:#00BF00"],span[style="color: rgb(250, 0,
0);"],span[style="color:#FA0000"],span[style="color: rgb(89, 89,
89);"],span[style="color:#595959"],span[style="color: rgb(0, 4,
255);"],span[style="color:#0004FF"]{display:none;}a span[style="color:
rgb(191, 0, 255);"],a span[style="color:#BF00FF"],a span[style="color:
rgb(255, 102, 0);"],a span[style="color:#FF6600"],a span[style="color:
rgb(0, 191, 0);"],a span[style="color:#00BF00"],a span[style="color:
rgb(250, 0, 0);"],a span[style="color:#FA0000"],a span[style="color:
rgb(89, 89, 89);"],a span[style="color:#595959"],a span[style="color:
rgb(0, 4, 255);"],a
span[style="color:#0004FF"]{display:inline!important;}</style></head><body
 class="chatbox" id="captcha"
onload="CB_disconnect();ajax_refresh_chatbox('?archives=1', 1);if
(location.href.indexOf('reload')==-1)
location.replace(location.href+'?reload');"><div
id="chatbox_header"><table cellspacing="0" cellpadding="0"
border="0" width="100%"><tr><th nowrap="nowrap"
style="border-bottom: 1px #dbdbdb solid;" colspan="2"><table
border="0" width="100%"><tr><td nowrap="nowrap"
align="left"><div class="genmed"
id="chatbox_main_options"><a href="javascript:void(0)"
onclick="CB_disconnect();"><span id="chatbox_option_co"
style="display: ; color: #ffffff; font-family: Tahoma;
font-size:
11px;"><input type="button" value="Đăng nhập" title="Đăng nhập"
/></span><span id="chatbox_option_disco" style="display:
none; color: #ffffff; font-family: Tahoma;
font-size:
11px;"><input type="button" value="Thoát" title="Thoát"
/></span></a></div></td><td><span
class="gen"><SCRIPT language=JavaScript type=text/JavaScript>
v_content=[['','<font color="red"><b>Cấm đưa link quảng
cáo,bậy bạ lên CB!</b></font>','_parent'], ['','<font
color="green"><b>Nghiêm cấm nói tục, chửi bậy trong
CB!</b></font>','_parent'],['','<font
color="darkorange"><b>Cấm đả kích các thành viên khác trên
CB!</b></font>','_parent']];</SCRIPT><SCRIPT
language=JavaScript1.2>// === 1 === FONT, COLORS, EXTRAS...
v_font='verdana';
v_fontSize='12px';
v_fontSizeNS4='12px';
v_fontWeight='normal';
v_fontColor='#000000';
v_textDecoration='none';
v_fontColorHover='#333333';//      | won't work
v_textDecorationHover='none';//  | in Netscape4
v_bgColor='transparent';
// set [='transparent'] for transparent
// set [='url(image_source)'] for image
v_top=0
v_left=0;//  | defining
v_width=300;//  | the box
v_height=14;//  |
v_paddingTop=0;
v_paddingLeft=0;
v_position='relative';// absolute/relative
v_timeout=3000;//1000 = 1 second
v_slideSpeed=1;
v_slideDirection=0;//0=down-up;1=up-down
v_pauseOnMouseOver=true;
// v2.2+ new below
v_slideStep=3;//pixels
v_textAlign='left';// left/center/right
v_textVAlign='middle';// top/middle/bottom - won't work in Netscape4

// === 2 === THE CONTENT - ['href','text','target']
// Use '' for href to have no link item
v_content = v_content;
// ===
v_ua=navigator.userAgent;v_nS4=document.layers?1:0;v_iE=document.all&&!window.innerWidth&&v_ua.indexOf("MSIE")!=-1?1:0;v_oP=v_ua.indexOf("Opera")!=-1&&document.clear?1:0;v_oP7=v_oP&&document.appendChild?1:0;v_oP4=v_ua.indexOf("Opera")!=-1&&!document.clear;v_kN=v_ua.indexOf("Konqueror")!=-1&&parseFloat(v_ua.substring(v_ua.indexOf("Konqueror/")+10))<3.1?1:0;v_count=v_content.length;v_cur=1;v_cl=0;v_d=v_slideDirection?-1:1;v_TIM=0;v_fontSize2=v_nS4&&navigator.platform.toLowerCase().indexOf("win")!=-1?v_fontSizeNS4:v_fontSize;v_canPause=0;function
 v_getOS(a){return
v_iE?document.all[a].style:v_nS4?document.layers["v_container"].document.layers[a]:document.getElementById(a).style};function
 v_start(){var
o,px;o=v_getOS("v_1");px=v_oP&&!v_oP7||v_nS4?0:"px";if(parseInt(o.top)==v_paddingTop){v_canPause=1;if(v_count>1)v_TIM=setTimeout("v_canPause=0;v_slide()",v_timeout);return}o.top=(parseInt(o.top)-v_slideStep*v_d)*v_d>v_paddingTop*v_d?parseInt(o.top)-v_slideStep*v_d+px:v_paddingTop+px;if(v_oP&&o.visibility.toLowerCase()!="visible")o.visibility="visible";setTimeout("v_start()",v_slideSpeed)};function
 v_slide(){var
o,o2,px;o=v_getOS("v_"+v_cur);o2=v_getOS("v_"+(v_cur<v_count?v_cur+1:1));px=v_oP&&!v_oP7||v_nS4?0:"px";if(parseInt(o2.top)==v_paddingTop){if(v_oP)o.visibility="hidden";o.top=v_height*v_d+px;v_cur=v_cur<v_count?v_cur+1:1;v_canPause=1;v_TIM=setTimeout("v_canPause=0;v_slide()",v_timeout);return}if(v_oP&&o2.visibility.toLowerCase()!="visible")o2.visibility="visible";if((parseInt(o2.top)-v_slideStep*v_d)*v_d>v_paddingTop*v_d){o.top=parseInt(o.top)-v_slideStep*v_d+px;o2.top=parseInt(o2.top)-v_slideStep*v_d+px}else{o.top=-v_height*v_d+px;o2.top=v_paddingTop+px}setTimeout("v_slide()",v_slideSpeed)};if(v_nS4||v_iE||v_oP||document.getElementById&&!v_kN&&!v_oP4){
document.write("<style>.vnewsticker,a.vnewsticker{font-family:"+v_font+";font-size:"+v_fontSize2+";color:"+v_fontColor+";text-decoration:"+v_textDecoration+";font-weight:"+v_fontWeight+"}a.vnewsticker:hover{font-family:"+v_font+";font-size:"+v_fontSize2+";color:"+v_fontColorHover+";text-decoration:"+v_textDecorationHover+"}</style>");v_temp="<div
 "+(v_nS4?"name":"id")+"=v_container
style='position:"+v_position+";top:"+v_top+"px;left:"+v_left+"px;width:"+v_width+"px;height:"+v_height+"px;background:"+v_bgColor+";layer-background"+(v_bgColor.indexOf("url(")==0?"-image":"-color")+":"+v_bgColor+";clip:rect(0,"+v_width+","+v_height+",0);overflow:hidden'>"+(v_iE?"<div
 
style='position:absolute;top:0px;left:0px;width:100%;height:100%;clip:rect(0,"+v_width+","+v_height+",0)'>":"");for(v_i=0;v_i<v_count;v_i++)
v_temp+="<div
 "+(v_nS4?"name":"id")+"=v_"+(v_i+1)+"
style='position:absolute;top:"+(v_height*v_d)+"px;left:"+v_paddingLeft+"px;width:"+(v_width-v_paddingLeft*2)+"px;height:"+(v_height-v_paddingTop*2)+"px;clip:rect(0,"+(v_width-v_paddingLeft*2)+","+(v_height-v_paddingTop*2)+",0);overflow:hidden"+(v_oP?";visibility:hidden":"")+";text-align:"+v_textAlign+"'
 class=vnewsticker>"+(!v_nS4?"<table
width="+(v_width-v_paddingLeft*2)+" height="+(v_height-v_paddingTop*2)+"
 cellpadding=0 cellspacing=0 border=0><tr><td
width="+(v_width-v_paddingLeft*2)+" height="+(v_height-v_paddingTop*2)+"
 align="+v_textAlign+" valign="+v_textVAlign+"
class=vnewsticker>":"")+(v_content[v_i][0]!=""?"<a
href='"+v_content[v_i][0]+"' target='"+v_content[v_i][2]+"'
class=vnewsticker"+(v_pauseOnMouseOver?"
onmouseover='if(v_canPause&&v_count>1){clearTimeout(v_TIM);v_cl=1}'
 
onmouseout='if(v_canPause&&v_count>1&&v_cl)v_TIM=setTimeout("v_canPause=0;v_slide();v_cl=0","+v_timeout+")'":"")+">":"<span"+(v_pauseOnMouseOver?"
 
onmouseover='if(v_canPause&&v_count>1){clearTimeout(v_TIM);v_cl=1}'
 
onmouseout='if(v_canPause&&v_count>1&&v_cl)v_TIM=setTimeout("v_canPause=0;v_slide();v_cl=0","+v_timeout+")'":"")+">")+v_content[v_i][1]+(v_content[v_i][0]!=""?"</a>":"</span>")+(!v_nS4?"</td></tr></table>":"")+"</div>";v_temp+=(v_iE?"</div>":"")+"</div>";document.write(v_temp);setTimeout("v_start()",1000);if(v_nS4)onresize=function(){location.reload()}}</SCRIPT></span></td></tr></table></th></tr><tr><td
 style="height: 27px;padding-left: 10px;;" class="row3"><span
class="gen">Chuyển bộ gõ :</span></td><td class="row3"
 width="13%"><input type="button" value="OK" title="chuyển bộ gõ"
onclick="location.replace(location.href+'?reload');"></td></tr></table></div><div
 id="chatbox_members" curpos="0" maxpos="460" pageincrement="144"
increment="10"></div><div
id="chatbox"></div><div id="chatbox_footer"><div
id="chatbox_messenger"><form name="post"
action="/chatbox/chatbox.forum" method="post"
onsubmit="submitmsg('?archives=1');refresh_chatbox('?archives=1');return
 false;"><table width="100%" cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td class="row3"><div
id="chatbox_messenger_form"><table cellspacing="0" cellpadding="0"
 height="24" width="100%" class="chatfootertable"><tr><td
width="100%" align="left" style="padding-left:
4px;"><label><input type="text" id="message" name="message"
size="35" maxlength="1024" class="post" autocomplete="off" style="width:
 72%;background-image:
url(http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/notice10.png);background-color:
 rgb(255, 255, 255);background-repeat: no-repeat;"
onfocus="if(this.style.background!='none'){this.style.background=''}"
onblur="if((this.style.background=='') &&
(this.value=='')){this.style.background='#fff
url(http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/notice10.png)
no-repeat'}"></label></td></tr><tr><td
width="100%" align="left"><table cellspacing="7" cellpadding="0"
border="0" style="line-height: 0px;"
class="text-styles"><tr><td><input type="hidden"
name="sbold" value="0"><input type="hidden" name="sitalic"
value="0"><input type="hidden" name="sunderline"
value="0"><input type="hidden" name="sstrike"
value="0"><input type="hidden" name="scolor" id="scolor"
value="#000000"><span class="gen"
onclick="document.post.message.focus();"><input type="hidden"
name="sent" value="" /><input type="submit" name="submit_button"
value="SEND" id="submit_button" style="font-weight: bold;height:22px;"
/></span></td><td><div id="divbold"
class="fontbutton fontbutton_normal"
onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'"
onmouseout="this.className=( document.post.sbold.value == '1' ) ?
'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"
onclick="do_style('bold');" onmousedown="this.className='fontbutton
fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=(
document.post.sbold.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' :
'fontbutton fontbutton_normal'"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" width="21"
height="20" alt="Bold" title="Bold"
/></div></td><td><div id="divitalic"
class="fontbutton fontbutton_normal"
onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'"
onmouseout="this.className=( document.post.sitalic.value == '1' ) ?
'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"
onclick="do_style('italic');" onmousedown="this.className='fontbutton
fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=(
document.post.sitalic.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' :
 'fontbutton fontbutton_normal'"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/italic.gif" width="21"
height="20" alt="Ital." title="Ital."
/></div></td><td><div id="divunderline"
class="fontbutton fontbutton_normal"
onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'"
onmouseout="this.className=( document.post.sunderline.value == '1' ) ?
'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"
onclick="do_style('underline');" onmousedown="this.className='fontbutton
 fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=(
document.post.sunderline.value != '1' ) ? 'fontbutton
fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/underline.gif" width="21"
height="20" alt="Underl." title="Underl."
/></div></td><td><div id="divstrike"
class="fontbutton fontbutton_normal"
onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'"
onmouseout="this.className=( document.post.sstrike.value == '1' ) ?
'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"
onclick="do_style('strike');" onmousedown="this.className='fontbutton
fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=(
document.post.sstrike.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' :
 'fontbutton fontbutton_normal'"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/strike.gif" width="21"
height="20" alt="Strike" title="Strike"
/></div></td><td><div id="divcolor"
class="fontbutton fontbutton_normal"
onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'"
onmouseout="this.className='fontbutton fontbutton_normal'"
onclick="do_selectcolor(event);"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/color.gif" width="21"
height="16" alt="Màu font" title="Màu font" /><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11"
height="16" alt="Màu font" title="Màu font" /><br /><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/clear.gif" id="show_color"
alt="Màu font" title="Màu font" width="21" height="4"
/></div></td><td><div id="divsmilies"
class="fontbutton fontbutton_normal"
onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'"
onmouseout="this.className='fontbutton fontbutton_normal'"
onclick="do_selectsmilies(event);"><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/smilie.gif" width="21"
height="20" alt="Biểu tượng" title="Biểu tượng" /><img
src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11"
height="20" alt="Biểu tượng" title="Biểu tượng"
/></div></td><td class="gen"><input
onclick="ajax_refresh_chatbox('?archives=1');" type="button" value="Lưu
trữ" title="Lưu trữ" style="font-weight:
bold;height:22px;"/></td><td class="gen"><input
onclick="ajax_refresh_chatbox('?archives=1', 1);" type="button"
value="Refresh" title="Refresh" style="font-weight:
bold;height:22px;"/></td><td
class="chatbox-options"><div class="gen"
id="chatbox_main_options"><span id="chatbox_option_autorefresh"
onclick="refresh_chatbox('?archives=1');"><label
for="refresh_auto">Auto refresh </label><input
type="checkbox" name="refresh_auto" id="refresh_auto" checked="checked"
style="background: transparent;"
/></span></td></tr></table></td></tr></table></div></td></tr></table></form></div></div><script
 type="text/javascript">//<![CDATA[
function CB_disconnect(){if
 ( connected ){ajax_connect('?archives=0',
'disconnect');clearInterval(refresh_interval);}else{ajax_connect('?archives=1',
 'connect');try {refresh_interval =
setInterval("refresh_chatbox('?archives=1')", 5000);} catch (err) {}}}if
 ( document.location.href.indexOf('chatbox', 1) == -1
){$('#divcolor').css('display', '');$('#divsmilies').css('display',
'');}var connected = false;var chatbox_updated = 1260633294;var
chatbox_last_update = 1260633294;var template_color = '#000000';var
refresh_interval;window.setTimeout("document.getElementById('chatbox').scrollTop
 = 999999; Init_pref();",
200);window.setTimeout("document.getElementById('chatbox').scrollTop =
999999;", 1000);if ( connected ){try {refresh_interval =
setInterval("refresh_chatbox('?archives=1')", 5000);} catch (err)
{}}else{try {refresh_chatbox('?archives=1');} catch (err) {
}}//]]></script></body></html>
Chèn vào HTML sau đó dùng iframe để chèn vào index_body hoặc nơi nào tuỳ thích
iframe:
Code:
<iframe scrolling="no" width="100%" frameborder="0" src="link
trang html chat box" name="Chatbox" height="400px"></iframe>


Share Chatbox auto đăng nhập của Forum ! 170<---------------------Share Chatbox auto đăng nhập của Forum ! 210Bắt tên đó lại đi anh!

Share Chatbox auto đăng nhập của Forum !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Diễn Đàn Teen 9X Việt Nam -‘๑’- :: *`+`* CÔNG NGHỆ THÔNG TIN *`+`* :: Forumotion :: Code-
  
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:56 AM
Sử dụng mã nguồn vBulletin® Phiên bản 3.x.x © 2000 - 2010 Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright Teen8.Biz Thế Giới Teen
Skin độc quyền by Teen8.Biz vui lòng không pm yahoo để xin Skin
Mọi chi tiết xin liên hệ cocpro91@gmail.com hoặc YM:Cocpro91

Liên Kết BackLink Với Teen8.Biz Và Nhớ Gửi Textlink Của Bạn Qua Yahoo Cho Mình Nhé


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất